@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 5 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 10 new people
@Josh1974
Josh Nar
megaformat.net
@antonymcosmetics
Ivo Raza
antonymcosmetics.com
@SportsBoxCo
Joseph Bereski
sportsboxco.com
@shesmissrc
Steph Michele
shesmissredcarpet.com
@crispycitron
Crispy Citron
crispycitron.com
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 5 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 3 new interests
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta GOOD PAGE
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 2 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta has 1 new follower
@perfectdealspotter
@perfectdealspotter
@appjetty
Maulik Shah
appjetty.com
@Winefolder
Wine Folder
winefolder.com
@leonjotero
Leon Otero
@cheekymommaof2
Bridget Axtell
beingfrugalandmakingitwork.com
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 2 new interests
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 2 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 7 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new merchant
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 1 new interest
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta followed 4 new merchants
@yzabaleta
Yorlin Zabaleta has 1 new follower
@appjetty
Maulik Shah
appjetty.com
@Winefolder
Wine Folder
winefolder.com
@leonjotero
Leon Otero
@cheekymommaof2
Bridget Axtell
beingfrugalandmakingitwork.com
@melany1707
melany andreina hernandez hernandez